วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565

GMP คืออะไร ทำไมคนมีโรงงานต้องรู้

 

GMP คืออะไร ทำไมคนมีโรงงานต้องรู้

ใครหลายคนอาจจะคิดว่าการจะมีโรงงานนั้นง่ายนิดเดียว แค่มีเงิน นั่นก็ไม่ถูกต้องเสมอไปค่ะ ต้องบอกว่าการจะมีโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นยากมาก มีอะไรที่ผู้ประกอบต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกันให้ดี ๆ โดยเฉพาะหากใครที่คิดจะอยากจะมีโรงงานเกี่ยวกับอาหาร ทุกคนจะต้องรู้จัก “GMP” เราจะเรียนรู้พร้อมกันว่า GMP คืออะไร คนมีโรงงานทำไมต้องรู้

GMP คืออะไร


ทำความรู้จัก GMP

งงกันไหมคะว่าตัวย่อ GMP คืออะไรก็แน่ แต่เชื่อว่าหลายคนคงต้องเคยเห็นผ่านตากันมาบ้าง ซึ่ง GMP คือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกําหนดขั้นพื้นฐานที่จําเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงใด ๆ ที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยครอบคลุมปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่โครงสร้างอาคารขั้นพื้นฐาน ระบบการผลิตที่ดี กระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุม บันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างมั่นใจ

GMP ถือเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะนําไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ ที่สูงกว่าต่อไป เช่น HACCP และ ISO 9000 ตามมาตรฐานสากล โดยปัจจุบัน อย. ได้นําหลักเกณฑ์ของ GMP มา บังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เพื่อให้ผู้ผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนมากสามารถปรับปรุงและปฏิบัติได้ตามเกณฑ์

ข้อกำหนดทั่วไป หรือ General GMP

1.     สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต

-            ที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม : สถานที่ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบจะต้องสะอาด หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร เช่นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แมลง กองขยะ คอกปศุสัตว์ บริเวณที่มีฝุ่นมาก ฯลฯ

-            อาคารผลิต มีขนาดเหมาะสม : มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายแก่การบํารุงสภาพรักษาความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน

2.     เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร ทำจากวัสดุที่มาทำปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เป็นพิษ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทนทาน โดยจะต้องมีจำนวนที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในแต่ละประเภท เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้าในการผลิต

3.     การควบคุมกระบวนการผลิต

มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี มีระบบจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และควรนําไปใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงต้องการควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการผลิตอาหาร เนื่องจากอุณหภูมิและเวลามีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร

4.     . การสุขาภิบาล

เป็นเกณฑ์สำหรับสิ่งที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทั้งหลาย เช่น น้ำใช้ ห้องน้ำห้องส้วม อ่างล้างมือ การป้องกันและกําจัดสัตว์และแมลง ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ทางระบายน้ำทิ้ง

5.     การบำรุงรักษา และการทำความสะอาด

เกณฑ์ข้อนี้จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมการป้องกันการปนเปื้อนอันตรายสู่อาหาร ไม่ว่าจะเป็น ตัวอาคารสถานที่ผลิต ต้องทำความสะอาดและรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ สารเคมีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อจะต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

6.     บุคลากร

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นปัจจัยที่สำคัญ อันจะทำให้การผลิตเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน ดังนั้นบุคลากรควรได้รับการดูแลรักษาสุขภาพและความสะอาดส่วนบุคคล รวมทั้งการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาจิตสํานึกและความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เราก็ได้รู้กันแล้วว่า GMP คืออะไร และสำคัญกับโรงงานอย่างไร ดังนั้นผู้ประกอบการควรศึกษารายละเอียดเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และปลอดภัยต่อบุคลกรที่ทำงาน รวมถึงผู้บริโภคในปลายทางอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://steelframebuilt.com/

ผู้ติดตาม

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน