วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการตัดเชื่อมโลหะ


  1. ควรจัดให้มีข้อกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการขออนุญาตก่อนปฏิบัติงาน (Work permit) ในบริเวณพื้นที่ทำงานเชื่อมตัดโลหะ เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนและให้เกิดความปลอดภัยและมีผู้รับผิดชอบความปลอดภัยเฝ้าระวังในการทำงาน
  2. ก่อนที่จะทำการเชื่อมตัดด้วยไฟฟ้าหรือแก๊สทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานต้องทำการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ จะต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้อยู่ในรัศมีที่สะเก็ดไฟจากการปฏิบัติงานจะกระเด็นไปถึง ทั้งนี้ให้รวมถึงการเชื่อมในที่สูงที่สะเก็ดไฟจะตกลงไปได้ โดยให้ทำการเคลื่อนย้ายวัสดุที่ติดไฟดังกล่าวออกไป หรือจัดหาวัสดุที่ไม่ติดไฟ (Fire Proof Blanket) ปิดกั้น

ความปลอดภัยในงานก่อสร้างงานก่อสร้างในประเทศไทยได้ก้าวรุดหน้า และเพิ่มปริมาณขึ้นมาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเงาตามการปฏิบัติงานในงานก่อสร้าง คืออุบัติเหตุซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างประมาณค่ามิได้ความสูญเสียจากงานก่อสร้างในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ และมีคนงานจำนวนมากที่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากงานก่อสร้าง ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุและการลดอุบัติเหตุ จึงเป็นเรื่องที่ต้องรีบเร่งและให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น

การป้องกันอุบัติเหตุวิธีการป้องกันอุบัติเหตุมีหลายวิธีดังนี้

1. โดยการออกกฎโรงงาน( regulation ) ให้มาตรฐานการทำงาน แนวทางการปฏิบัติ การทดสอบ การดำเนิน การและ หน้าที่ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ถูกต้องและปลอดภัยในโรงงาน
2. โดยการจัดทำมาตรฐาน ( standardization ) กำหนดมาตรฐานของโครงสร้าง เครื่องจักรกล และขั้นตอน การ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในโรงงานให้สอดคล้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นตัวต้นกำลังให้กับเครื่องจักรต่าง ๆ มีอันตรายมากที่สุดและ รวดเร็วที่สุดเมื่อเข้าไปสัมผัส แต่กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนมองข้ามไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีความรู้ ความเข้าใจในการ ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอุตสาหกรรมไทย กระแสไฟฟ้าที่ใช้มีแรงเคลื่อน 220 โวลต์ และ 380 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต เรานำไฟฟ้ามาใช้ในรูปแบบต่างดังนี้ 

การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกลการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกลหรือการทำการ์ดเครื่องจักร หมายถึง การกระทำใดๆ ก็ตาม ที่ส่งผลให้เครื่องจักรมีลักษณะหรือคุณสมบัติที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานอย่างปกติ โดยไม่มีผลต่อสมรรถนะของ เครื่องจักรหรือต่อความชำนาญของเครื่องจักรกลนั้นทำงาน 

การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยโดยทั่วไปแล้วการเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการมีข้อควรปฏิบัติหลักๆ คือ แยกการเก็บสารเคมีตามประเภทอันตราย จากนั้นจึงค่อยวางเรียงลำดับตาม ตัวอักษร ไม่ควรเก็บสารเคมีบนชั้นในระดับเหนือสายตาขึ้นไปและควรเก็บใน ที่สถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ รวมทั้งสารเคมีทุกตัวควรมีการบันทึกวันที่ได้รับ เข้ามาใน ห้องปฏิบัติการและวันที่เปิดใช้

สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ

สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ ตาม มอก.87 และ 88
วาล์วท่อก๊าซและข้อต่อ ตามกำหนดของ CGA
(The Compressed Gas Association)


สัญลักษณ์แสดงความอันตรายของสารเคมี


ระบบสัญลักษณ์แสดงอันตรายที่รู้จักและนิยมใช้มีหลายระบบ เช่น ระบบ UN ระบบ NFPA (The National Fire Protection Association) ของสหรัฐอเมริกา ระบบ EEC และระบบ GHS เป็นต้น ซึ่งสัญลักษณ์ของทั้ง 4 ระบบนั้น มีดังนี้

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคาร

1. ข้อควรปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน เมื่อพบเหตุ เพลิงไหม้

     - ดึงอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือในบริเวณใกล้
     - ถ้าเพลิงยังมีขนาดเล็กพอที่จะดับเพลิงเองได้ให้ใช้ ถังดับเพลิงมือถือเข้าทำการดับเพลิง
     - ถ้าคิดว่าไม่สามารถดับเพลิงได้ให้รีบอพยพหนี ออกจากพื้นที่ทันทีและให้ปิดประตูห้อง
     - การหนีไฟให้ใช้บันไดเท่านั้น ห้าม!
 ใช้ลิฟต์โดย เด็ดขาด

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

5ส.คือ


เมื่อเอ่ยถึง 5ส หลายท่านคงเคยได้ยินจนคุ้นหู แต่มักจะนึกถึงการนำ 5ส มาใช้ในโรงงาน ในสถานที่ทำงาน เพื่อทำให้โรงงาน หรือ สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และน่าอยู่ น่าทำงาน ปัจจุบันองค์กรต่างๆได้มีการทำ 5ส. กันอย่างกว้างขวางและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานประจำ ( Daily Management) และเป็นพื้นฐานที่สำคัญของระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน
การนำหลักการของ 5ส เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ก่อนอื่น เราคงจะต้องทำความเข้าใจถึงความหมาย และแนวคิดของ 5ส ก่อนว่า มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร และอะไร คือ หลักการของ 5ส


วัสดุดูดซับของเหลวอันตรายคือ

  อุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน สารเคมี และของเหลวอันตราย ช่วยควบคุมการแพร่กระจายของของเหลวไม่ว่าจะเป็น
  น้ำมัน สารเคมีที่เป็นอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากขั้นตอนการผลิต การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย
  ขั้นตอนระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตจากเส้นใยโพลีโพรพิลีน มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูง
  กว่าวัสดุดูดซับทั่วไป อีกทั้งอุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน และสารเคมีของ New Pig มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้
  
ใช้งานสะดวก รวดเร็ว สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งละปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

หน้ากากกันเชื้อโรค คืออะไร


ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 , ไข้หวัดใหญ่ หรือโรคติดต่อทางการหายใจในคน โดยทั่วไปมีลักษณะ คือเชื้อจะอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย และแพร่ไปยังผู้อื่นโดยการไอหรือจาม การรับประทานอาหารร่วมช้อนและภาชนะ หรือติดจากการสัมผัสมือและสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ และเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและตา เช่น การแคะจมูก การขยี้ตา
วิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยป้องกันทั้งการแพร่เชื้อและการติดเชื้อได้ก็คือ การใช้หน้ากากอนามัย และการล้างมือบ่อยๆ

ผู้ติดตาม

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน