วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

วัสดุดูดซับของเหลวอันตรายคือ

  อุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน สารเคมี และของเหลวอันตราย ช่วยควบคุมการแพร่กระจายของของเหลวไม่ว่าจะเป็น
  น้ำมัน สารเคมีที่เป็นอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากขั้นตอนการผลิต การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย
  ขั้นตอนระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตจากเส้นใยโพลีโพรพิลีน มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูง
  กว่าวัสดุดูดซับทั่วไป อีกทั้งอุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน และสารเคมีของ New Pig มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้
  
ใช้งานสะดวก รวดเร็ว สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งละปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

   อุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน และสารเคมี สามารถแบ่งตามลักษณะในการใช้งานได้ ดังต่อไปนี้
  Maintenance Sorbent
  อุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน Solvent Coolant น้ำ และสารเคมีทั่วไป
   - เหมาะกับงานซ่อมบำรุง สะดวกกว่าการใช้ทราย ขี้เลื่อย
      เพียงนำไปวางบริเวณที่มีการรั่วไหลอยู่เป็นประจำของเครื่องจักร
   - ช่วยลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน สะดวกในการทำความสะอาด ประหยัดเวลาและแรงงาน
      สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง
  Oil Only Sorbent (Solution for Outdoor Leak and Spills)
   อุปกรณ์ดูดซับน้ำมันและสารเคมีที่ไม่มีน้ำ
   - ใช้ดูดซับเฉพาะน้ำมัน ไม่ซับน้ำ รักษารูปทรงได้ดี ถึงแม้ว่าจะดูดซับน้ำมันไว้มากก็ตาม
   - ใช้งานได้ดีทั้งบนบกและในแหล่งน้ำ เช่น รางระบายน้ำ แม่ย้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ
   - สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง
  Haz-Mat Acids and Caustics Sorbent
  อุปกรณ์ดูดซับสารเคมีอันตราย กรด ด่าง
  - ใช้ได้ดีในการดูดซับสารเคมีทุกประเภท กรดและด่างเข้มข้น ใช้งานสะดวก รวดเร็ว
    ช่วยลดอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย
  - เหมาะสำหรับห้องปฎิบัติการ งานทดลองต่างๆ สารที่เก็บสารเคมี รวมถึงงานป้งกันภัยจากสารเคมี
  Emergency Kits
  ชุดรวมอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่เร็ว สำหรับกรณีฉุกเฉิน
  - ชุดอุปกรณ์ประเภทนี้สะดวกในการใช้งานซึ่งในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สามารถใช้งานได้ทันที
  - ในชุดรวมอุปกรณ์จะบรรจุอุปกรณ์ดูดซับชนิดต่างๆและคู่มือการใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งในการติดตั้งตามจุด
    ที่มีความเสี่ยงต่อการหกรั่วไหลของน้ำมัน สารเคมีอันตรายขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.zekosafety.com/home.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน